Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach

ul. Boczna 1 lok. A, 66-130 Bojadła

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja Dostępności

Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://gokbojadla.naszgok.pl


Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2022-07-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-07-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów,
- niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę,
- może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych),
- brak responsywności,
- niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane.

Ułatwienia na stronie podmiotowej

- podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-07-15
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aleksandra Szubert, gok@bojadla.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 352 34 40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: : www.rpo.gov.pl )

Dostępność architektoniczna
 

Lokalizacja instytucji: ul. Boczna 1a 66-130 Bojadła

Budynek posiada dla osób korzystających dwa wejścia od ul. Bocznej, jednak tylko jedne drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.

Na terenie przy budynku istnieje wiele miejsc parkingowych, bez wyznaczonych stanowisk, w tym również dla osób z niepełnosprawnościami. 

Przed budynkiem znajduje się ławka.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze, w tym istnieje dostęp do toalety na parterze. Nie są jednak przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek  nie posiada windy, schodołazu, ani innego systemu wspomagającego przemieszczanie się osób z ograniczoną mobilnością. Zajęcia w których biorą udział osoby z ograniczoną mobilnością odbywają się na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Bojadłach nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

 

Koordynator ds. dostępności - Aleksandra Szubert

Realizacja ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

tel.:  68 352 34 40

e-mail: gok@bojadla.pl

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 67
Utworzono dnia: 09.02.2022

Historia publikacji

  • 15.07.2022 14:48, Administrator
    Edycja strony: DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
  • 15.07.2022 14:47, Administrator
    Edycja strony: DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
  • 15.07.2022 14:40, Administrator
    Włączenie widoczności strony